نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۷ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
تشکل های اسلامی و نشریات مقررات فعالیتهای دانشجویی
آیین نامه آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی مقررات آموزشی
آیین نامه انتخاب دانشجوی نمونه در سال تحصیلی ۹۴-۹۵مقررات آموزشی
اردو مقررات فعالیتهای دانشجویی
ارسال تقاضای انصرافاخبار
ارسال مدارک دانشجویان (روزانه )(S73)اخبار
ارسال مدارک دانشجویان (شبانه)(S72)اخبار
ارسال نمره تکدرس(S71)اخبار
اعزام آزاد دانشجو به خارج از کشورمقررات آموزشی
اعلام رتبه فراغت از تحصیل (F2)اخبار
اعلام وضعیت تحصیلی متقاضیان مهمان/انتقال دائم(جهت ثبت در سامانه مدیریت امور آموزشی وزارت)اخبار
انجمنهای علمی- فرهنگی و هنریمقررات فعالیتهای دانشجویی
انجمنهای ورزشی و مسابقات مقررات فعالیتهای دانشجویی
بسیج مقررات فعالیتهای دانشجویی
پیشنهاد عنوان پایان نامهکارشناسی
ترکیب اعضای کمیتهمقررات انضباطی دانشجویی
تقاضا نامه بررسی مشکلات آموزشی دانشجویانمدیریت خدمات آموزشی
تقاضا نامه شرکت در انتخاب دانشجوی نمونهمدیریت خدمات آموزشی
تقاضانامه بررسی مشکلات آموزشی دانشجویاناخبار
تقاضای انتقال دائم -انتقال توام با تغییر رشته (روزانه -شبانه)(S74)اخبار