آیین نامه انتخاب دانشجوی نمونه در سال تحصیلی ۹۴-۹۵