برنامه دوره دکتری بخش علوم اعصاب شناختی

برنامه دوره دکتری بخش علوم اعصاب شناختی (گرایش مغز و شناخت)

نیمسال اسامی دروس نوع واحد واحد
نیمسال اول

-نوروآناتومی و نوروفیزیولوژی

-علوم اعصاب شناختی 1

-روان شناسی شناختی

جبرانی

الزامی

اختیاری

2

2

2

نیمسال دوم

-نوروبیولوژی سلولی مولکولی

-علوم اعصاب شناختی 2

-همبسته های عصبی آگاهی

الزامی

الزامی

اختیاری

3

2

2

نیمسال سوم

-روش های پردازش و تحلیل سیگنال در علوم اعصاب

-استنباط آماری کاربردی

-روش های آزمایشگاهی در علوم اعصاب شناختی

جبرانی

الزامی

اختیاری

2

3

3

نیمسال چهارم

-مباحث ویژه در مغز و شناخت

-شبکه های عصبی مصنوعی

اختیاری

اختیاری

1

2

تعداد کل واحدهای الزامی: 10 واحد

تعداد کل واحدهای اختیاری: 10 واحد

تعداد واحد رساله: 16 واحد

تعداد واحدهای جبرانی: 4 واحد