راهنمای تحصیل در گروه

راهنمای تحصیل در بخش علوم اعصاب شناختی

جدول الف –دروس کمبود یا جبرانی برنامه آموزشی دورهد کتری تخصصی

جدول ب –دروس اختصاصی اجباری (core) برنامه آموزشی دوره دکتریتخصصی (PhD)

جدول ج –دروس اختصاصی اختیاری(noncore) برنامه آموزشی دوره دکتری تخصصی(PhD)