دانشجویان دکتری علوم اعصاب

دانشجویان شاغل به تحصیل در دوره‌ی دکتری علوم اعصاب

نام و نام خانوادگی ورودی سال نشانی پست الکترونیکی رزومه عکس
سهیلا حاجی زاده 1394-95 s_hajizadeh@sut.ac.ir رزومه
محمد تقی سعیدی 1394-95 Saeedi_m@tabrizu.ac.ir رزومه
عباس شفایی 1394-95   رزومه  
سعید صباغی‌پور 1394-95 saied.sabaghy@gmail.com رزومه
فرهاد فرخنده 1395-96 farhad.farkhondeh@gmail.com رزومه
صدیقه ناقل 1395-96 Naghelm66@gmail.com رزومه
اکبر زاهدی 1395-96      
حکیمه پوراکبری 1396-97 h.pourakbari@yahoo.com; pourakbari_H@tabrizu.ac.ir رزومه
فهیمه پارسایی 1396-97 fahim.parsaei@semnan.ac.ir
parsaiee_f@tabrizu.ac.ir
رزومه
هدی تقیلو 1396-97 hodataghilou@yahoo.com رزومه