دانشجویان دکتری در حال تحصیل رشته علوم اعصاب شناختی

دانشجویان شاغل به تحصیل در دوره‌ی دکتری علوم اعصاب

نام و نام                           خانوادگی                             ورودی سال نشانی پست الکترونیکی رزومه عکس
سهیلا حاجی زاده 1394 S_hajizadeh@sut.ac.ir رزومه
محمد تقی سعیدی 1394 Saeedi_m@tabrizu.ac.ir رزومه
عباس شفایی 1394   رزومه  
سعید صباغی‌پور 1394 Saied.sabaghy@gmail.com رزومه
فرهاد فرخنده 1395 farhad.farkhondeh@gmail.com رزومه
صدیقه ناقل 1395 Naghelm66@gmail.com رزومه
اکبر زاهدی 1395      
حکیمه پوراکبری 1396 h.pourakbari@yahoo.com; pourakbari_H@tabrizu.ac.ir رزومه
فهیمه پارسایی 1396 fahim.parsaei@semnan.ac.ir
parsaiee_f@tabrizu.ac.ir
رزومه
هدی تقیلو 1396 hodataghilou@yahoo.com رزومه
شادی مرادخانی 1397 Moradkhani_Sh@tabrizu.ac.ir  
نرگس ادبی باویل اولیایی 1397 Adabi_n@tabrizu.ac.ir    
سعیده خسروی 1397

Khosrovi_S@tabrizu.ac.ir

 
سحر سیف زاده 1396-2 Seifzadeh_s@tabrizu.ac.ir