اعضا هیات علمی

ردیف
نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی رزومه  
۱ علی آدینه قهرمانی فوق لیسانس کتابداری مربی دانلود
۲ یوسف ادیب دکتری تخصصی علوم تربیتی استاد دانلود
۳ خلیل اسماعیل پور دکتری تخصصی مشاوره استادیار  
۴ علی ایمانزاده دکتری تخصصی فلسفه تعلیم و تربیت استادیار  

5

جلیل باباپورخیرالدین دکتری تخصصی روانشناسی استاد دانلود
۶ عباس بخشی پوررودسری دکتری تخصصی روانشناسی بالینی استاد دانلود
۷ رحیم بدری گرگری دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی استاد دانلود
۸ منصور بیرامی دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی استاد دانلود
۹ کیومرث تقی پور دکتری تخصصی تکنولوژی آموزشی استادیار دانلود
۱۰ حمدالله حبیبی دکتری تخصصی مدیریت آموزشی استادیار دانلود
۱۱ رسول حشمتی دکتری تخصصی روان شناسی سلامت استادیار دانلود
۱۲ افشین حمدی پور دکتری تخصصی علوم کتابداری و اطلاع رسانی استادیار  
13 سمیه حیثیت طلب دکتری تخصصی علوم اعصاب استادیار دانلود  
۱4 زینب خانجانی دکتری تخصصی روانشناسی استاد دانلود
15 یوسف رضاپور فوق لیسانس برنامه ریزی درسی استادیار دانلود
16 مصطفی زارعان دکتری تخصصی روان شناسی بالینی استادیار دانلود
17 سولماز زرداری دکتری تخصصی علم اطلاعات و دانش شناسی استادیار  
18 رسول زوارقی دکتری تخصصی علم اطلاعات و دانش شناسی استادیار دانلود
19 خلیل سلطان القرائی دکتری سیکل سوم توسعه آموزش و پرورش استاد  
20 حسن صبوری مقدم دکتری تخصصی علوم اعصاب شناختی دانشیار دانلود
21 داود طهماسب زادده شیخلار دکتری تخصصی برنامه ریزی درسی استادیار  
22 محمد حسین عبدالحسین زاده فوق لیسانس کتابداری مربی دانلود
23 هاشم عطاپور دکتری تخصصی علم اطلاعات و دانش شناسی استادیار دانلود
24 اسکندر فتحی آذر دکتری تخصصی آموزش و پرورش استاد دانلود
25 علی قره داغی دکتری تخصصی مشاوره استادیار  
26 فائقه محمدی قاضی جهانی دکتری تخصصی علم اطلاعات و دانش شناسی استادیار دانلود
27 مجید محمودعلیلو دکتری تخصصی روانشناسی بالینی استاد دانلود
28 فیروز محمودی دکتری تخصصی برنامه ریزی درسی دانشیار دانلود
29 میر محمود میر نسب غازانی دکتری تخصصی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشیار دانلود
30 تراب نجاری دکتری تخصصی علم اطلاعات و دانش شناسی استادیار  
31 محمد علی نظری دکتری تخصصی علوم اعصاب شناختی دانشیار دانلود
32 فاطمه نعمتی سوگلی تپه دکتری تخصصی روان شناسی عمومی استادیار دانلود
33 شهروز نعمتی دکتری تخصصی روان شناسی کودکان استثنایی استادیار  
34 اصغر نقدی فوق لیسانس تعلیم و تربیت اسلامی مربی دانلود
35 شهرام واحدی دکتری تخصصی روان شناسی تربیتی استاد دانلود
36 تورج هاشمی نصرت آباد دکتری تخصصی روان شناسی تربیتی استاد دانلود