فرم‌ ها

 فرم های آموزشی و سایر فرم های تحصیلی مورد نیاز را می توانید از این صفحه بارگذاری کنید:
.

1. فرم درخواست انجام آزمون جامع دکتری دانشجویان دکتری تخصصی (برای مشاهده کلیک کنید)
2. فرم اعلام نمرات آزمون جامع دانشجویان دکتری (برای مشاهده کلیک کنید)
3. فرم شماره یک (1) ارزشیابی رساله دکتری (برای مشاهده کلیک کنید)
4. فرم شماره دو (2) ارزشیابی رساله دکتری (برای مشاهده کلیک کنید)
5. فرم شماره یک (1) ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد (برای مشاهده کلیک کنید)
6. فرم شماره دو (2) ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد (برای مشاهده کلیک کنید)
7. فرم درخواست مجوز دفاع کارشناسی ارشد (برای مشاهده کلیک کنید)
8. فرم پیشنهاد عنوان رساله دانشجویان دکتری (برای مشاهده کلیک کنید)
9. فرم پیشنهاد و ابلاغ موضوع پایان نامه تحصیلی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد (برای مشاهده کلیک کنید)
10. فرم ویژه سهم 24 درصد و 40 درصد مربوط به پایان نامه (پروژه) تحصیلی کارشناسی ارشد (طرح های تجربی و نظری بدون فاکتور) (برای مشاهده کلیک کنید)
11. فرم حق الزحمه های پرسنلی پایان نامه (پروژه) تحصیلی کارشناسی ارشد (برای مشاهده کلیک کنید)
12. فرم قرارداد انجام طرح پژوهشی(پروژه) مربوط به پایان نامه کارشناسی ارشد (برای مشاهده کلیک کنید)
13. فرم دریافت وجه اسناد هزینه پایان نامه (پروژه) تحصیلی کارشناسی ارشد با فاکتور(برای مشاهده کلیک کنید)
14. فرم گزارش نمرات ناتمام (برای مشاهده کلیک کنید)
15. فرم تقاضا نامه مشکلات آموزشی دانشجویان دانشگاه تبریز (برای مشاهده کلیک کنید)
16. فرم گزارش پیشرفت پژوهشی دانشجویان دکتری دانشگاه تبریز (برای مشاهده کلیک کنید)
17. فرم اعلام نمره مقطع دکتری (برای مشاهده کلیک کنید)
18. فرم تعهد نامه اصالت رساله دکتری (برای مشاهده کلیک کنید)
19. فرم تعهد نامه اصالت پایان نامه کارشناسی ارشد (برای مشاهده کلیک کنید)
20. فرم درخواست ایمیل (پست الکترونیکی) دانشگاهی ویژه کاربران (اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی) دانشگاه تبریز (برای مشاهده کلیک کنید)
21. فرم تقاضا نامه شرکت در انتخاب دانشجوی نمونه (برای مشاهده کلیک کنید)
22.
فرم معرفی دانشجو برای دوره های کارورزی (برای مشاهده لطفاً کلیک کنید)
23. فرم گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دکتری (برای مشاهده لطفاً اینجا کلیک کنید)
24. برای مشاهده فرم های دیگر لطفاً به این صفح مراجعه کنید (برای مشاهد لطفاً کلیک کنید)

.