انجمن های علمی

      دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دارای انجمن های علمی دانشجویی فعال می باشد. این انجمن ها عبارتند از انجمن علمی گروه روان شناسی، انجمن علمی گروه علوم تربیتی و انجمن علمی علم اطلاعات و دانش شناسی.