لینک مجلات الکترونیک

برای دریافت نسخه های الکترونیکی فصلنامه پژوهش های نوین روان شناختی دانشگاه تبریز در قالب "پی دی اف" روی لینک های ذیل کلیک کنید.

- فصلنامه پژوهش های نوین روان شناختی، سال نهم، شماره 35، پاییز 1393

- فصلنامه پژوهش های نوین روان شناختی، سال نهم شماره 34، تابستان 1393

- فصلنامه پژوهش های نوین روان شناختی، سال نهم، شماره 33، بهار 1393

- فصلنامه پژوهش های نوین روان شناختی، سال هشتم، شماره 32، زمستان 1392

- فصلنامه پژوهش های نوین روان شناختی، سال هشتم، شماره 31، پاییز 1392      

- فصلنامه پژوهش های نوین روان شناختی، سال هشتم، شماره 30، تابستان 1392

- فصلنامه پژوهش های نوین روان شناختی، سال هفتم، شماره 28، زمستان 1391  

- فصلنامه پژوهش های نوین روان شناختی، سال هفتم، شماره 27، پاییز 1391

-فصلنامه پژوهش های نوین روان شناختی، سال هفتم، شماره 26، تابستان 1391

- فصلنامه پژوهش های نوین روان شناختی، سال هفتم، شماره 25، بهار 1391


- فصلنامه پژوهش های نوین روان شناختی، سال ششم، شماره 24، زمستان 1390

- فصلنامه پژوهش های نوین روان شناختی، سال ششم، شماره 23، پاییز 1390

- فصلنامه پژوهش های نوین روان شناختی، سال ششم، شماره 22، تابستان 1390

- فصلنامه پژوهش های نوین روان شناختی، سال ششم، شماره 21، بهار 1390

- فصلنامه روان شناسی دانشگاه تبریز، سال پنجم، شماره 20، زمستان 1389

- فصلنامه روان شناسی دانشگاه تبریز، سال پنجم، شماره 19، پاییز 1389

- فصلنامه روان شناسی دانشگاه تبریز، سال پنجم، شماره 18، تابستان 1389

- فصلنامه روان شناسی دانشگاه تبریز، سال پنجم، شماره 17، بهار 1389

- فصلنامه روان شناسی دانشگاه تبریز، سال چهارم، شماره 16، زمستان 1388

- فصلنامه روان شناسی دانشگاه تبریز، سال چهارم، شماره 15، پاییز 1388

- فصلنامه روان شناسی دانشگاه تبریز، سال چهارم، شماره 14، تابستان 1388

- فصلنامه روان شناسی دانشگاه تبریز، سال چهارم، شماره 13، بهار 1388

- فصلنامه روان شناسی دانشگاه تبریز، سال سوم، شماره 12، زمستان 1387

- فصلنامه روان شناسی دانشگاه تبریز، سال سوم، شماره 11، پاییز 1387

- فصلنامه روان شناسی دانشگاه تبریز، سال سوم، شماره 10، تابستان 1387

- فصلنامه روان شناسی دانشگاه تبریز، سال سوم، شماره 9، بهار 1387

- فصلنامه روان شناسی دانشگاه تبریز، سال دوم، شماره 8، زمستان 1386

- فصلنامه روان شناسی دانشگاه تبریز، سال دوم، شماره 7، پاییز 1386

- فصلنامه روان شناسی دانشگاه تبریز، سال دوم، شماره 6، تابستان 1386

-فصلنامه روان شناسی دانشگاه تبریز، سال دوم، شماره 5، بهار 1386

- فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریز ، سال اول، شماره 4 زمستان 1385