نشریه دانشکده

فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دانشگاه تبریز

     مجله پژوهش های نوین روانشناختی به صورت فصلنامه با امتیاز علمی پژوهشی و به زبان‌های فارسی و انگلیسی منتشر می‌گردد. در این مجله مقالاتی چاپ می‌شود که نتایج پژوهش‌های بنیادی، کاربردی، توسعه‌ای و تحلیلی نوین در حوزه‌های مختلف روانشناسی باشد.

نمایی از دفتر فصلنامه پژوهش های نوین روان شناختی دانشگاه تبریز


      اعضای هیأت تحریریه مجله به شرح جدول ذیل می باشد:

مشخصات اعضای هیأت تحریریه فصلنامه پژوهش های نوین روان شناختی دانشگاه تبریز
ردیف
نام و نام خانوادگی
سمت
1
دکتر جواد اژه ای
دانشیار روان شناسی کودک داننشگاه تهران
2
دکتر غلامعلی افروز
استاد روان شناسی کودکان استثنایی دانشگاه تهران
3
دکتر جلیل باباپور خیرالدین
استاد روان شناسی دانشگاه تبریز
4
دکتر عباس بخشی پور رودسری
استاد روان شناسی بالینی دانشگاه تبریز
5
دکتر منصور بیرامی
استاد روان شناسی یادگیری دانشگاه تبریز
6
دکتر زینب خانجانی
استاد روان شناسی دانشگاه تبریز
7
دکتر احمد علیپور
استاد روان شناسی دانشگاه پیام نور تهران
8
دکتر پروین کدیور
استاد روان شناسی تربیتی دانشگاه تربیت معلم تهران
9
دکتر مجید محمود علیلو
استاد روان شناسی بالینی دانشگاه تبریز
10
دکتر امیر هوشنگ مهریار
استاد روان شناسی بالینی، مؤسسه عالی پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی
11
دکتر تورج هاشمی نصرت آباد
استاد روان شناسی تربیتی دانشگاه تبریز
12
دکتر علیرضا مرادی
استاد روان شناسی بالینی دانشگاه تربیت معلم تهران


شناسنامه فصلنامه پژوهش های نوین روان شناختی دانشگاه تبریز
 صاحب امتیاز
 دانشگاه تبریز، دانشکده علوم تربیتی
مدیر مسئول دکتر منصور بیرامی
 سردبیر  دکتر امیر هوشنگ مهریار
 مدیر داخلی
 دکتر تورج هاشمی
 ویراستار انگلیسی
 نعیمه ماشینچی
 کارشناس اجرایی
 یاشار نجاتی
 شمارگان  1000
 قیمت تک شماره
 10000 ریال
 تایپ و صفحه آرایی
 وحیده جاهدفر
 طراحی روی جلد و صفحات
 طاهر ساداتی
 چاپ و لیتوگرافی
 انتشارات دانشگاه تبریز
 اشتراک  با ارسال فرم اشتراک
 پست الکترونیکی
 mstb@tabrizu.ac.ir
این مجله در:
              -پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)
              -مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی به نشانی www.sid.ir
نمایه می شود
درجه علمی پژوهشی در جلسه مورخ 20/4/83 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور به فصلنامه پژوهش های نوین روان شناختی اعطا شده است
نشانی دفتر نشریه: تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دفتر نشریه
کد پستی: 5166614776                                 
تلفن: 33392075-04                         نمابر:56009333-041
برای دریافت فرم اشتراک نشریه در قالب "پی دی اف"  همین جا کلیک کنید