دفترچه تلفن

شماره تلفن اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی: [پیش شماره کلیه شماره های داخلی 3339 می باشد]
ردیف نام و نام خانوادگی اعضای هیأت علمی سمت داخلی نام و نام خانوادگی کارکنان سمت داخلی
1 دکتر منصور بیرامی رییس دانشکده 2088 آقای ابراهیم نژد ساعی رییس اداره خدمات اداری و مالی 2084
2 دکتر حمدالله حبیبی معاون آموزشی 2072 خانم آمنه عبدی شاهوار مسئول دفتر رییس دانشکده 2088
3 دکتر جلیل باباپور معاون پژوهشی 2086 خانم پری نظمی کارشناس آموزش 2133
4 دکتر مجید محمود علیلو عضو هیات علمی گروه روان شناسی 2096 خانم فرحناز رجبی کارشناس آموزش 2156
5 دکتر تورج هاشمی عضو هیأت علمی گروه روان شناسی 2083 خانم میترا داداش نسرین مسئول انتشارات و انباردار 2123
6 دکتر زینب خانجانی عضو هیأت علمی گروه روان شناسی 2085 آقای ناصر تیو مسئول بایگانی و کارپرداز 2158
7 دکتر عباس بخشی پور عضو هیأت علمی گروه روان شناسی 2097 خانم کبری سرافراز کارشناس گروه علوم تربیتی 2091
8 دکتر سمیه حیثیت طلب عضو هیأت علمی گروه روان شناسی- بخش علوم اعصاب 2154 خانم وجیهه رنجبر مسئول کتابخانه 2076
9 دکتر حسن صبوری مقدم عضو هیأت علمی گروه روان شناسی- بخش علوم اعصاب 2097 خانم صدیقه سلیمانپور کارشناس کتابخانه 2074
10 دکتر محمدعلی نظری عضو هیأت علمی گروه روان شناسی 2077 آقای محمد میرالوار مسئول انتشارات و انباردار 2075
11 دکتر خلیل اسماعیل پور عضو هیأت علمی گروه روان شناسی 2096 آقای ولیزاده حسابدار 3479
12 دکتر رسول حشمتی عضو هیأت علمی گروه روان شناسی 2100 آقای یاشار نجاتی مسئول نشریه دانشکده (فصلنامه روان شناسی) 2075
13 دکتر فاطمه نعمتی عضو هیأت علمی گروه روان شناسی 2085 آقای علی شوره زاری مسئول آی تی 2102
14 دکتر مصطفی زارعان عضو هیأت علمی گروه روان شناسی 2098 خانم هایده حسن زاده کارشناس گروه علم اطلاعات و دانش شناسی 2145
15 دکتر فیروز محمودی مدیر گروه علوم تربیتی 2105 آقای حسین حسامی سفیدان رییس اداره امور آموزش و دانشجویی 2116
16 دکتر یوسف ادیب عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی 2080 آقای نادر جباری کارشناس مسئول کامپیوتر 2092
17 دکتر خلیل سلطان القرایی عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی 2093 آقای شیری متصدی امور خدمات 2094
18 دکتر اسکندر فتحی آذر عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی 2071 آقای جواد جهان بخش متصدی امور خدمات 2094
19 دکتر اصغر نقدی عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی 2081 آقای قره گونه نگهبان و سرایدار 2120
20 دکتر شهرام واحدی عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی 2090 آقای محمد ملکی متصدی امور خدمات  
21 دکتر یوسف رضاپور عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی 2081 آقای حبیب خشن درق حراست فیزیکی 2095
22 دکتر حمدالله حبیبی عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی 2093      
23 دکتر رحیم بدری گرگری عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی 2078      
24 دکتر شهروز نعمتی عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی 2079      
25 دکتر علی ایمان زاده عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی 2082      
26 دکتر علی قره داغی عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی 2100      
27 دکتر داود طهماسب زاده عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی 2078      
28 دکتر کیومرث تقی پور عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی 2071      
29 دکتر افشین حمدی پور مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی 2119      
30 دکتر هاشم عطاپور عضو هیأت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی 2136      
31 دکتر تراب نجاری عضو هیأت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی 2118      
32 دکتر فائقه محمدی عضو هیأت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی 2085      
33 دکتر رسول زوارقی عضو هیأت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی 2136      
34 دکتر سولماز زرداری عضو هیأت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی 2159