دفترچه تلفن

شماره تلفن اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی: [پیش شماره کلیه شماره های داخلی 3339 می باشد]
ردیف
نام و نام خانوادگی اعضای هیأت علمی
سمت
داخلی
نام و نام خانوادگی کارکنان
سمت
داخلی
1
دکتر یوسف ادیب
رییس دانشکده
2088
آقای ابراهیم نژد ساعی
رییس اداره خدمات اداری و مالی
2084
2
دکتر میر محمود میر نسب
معاون آموزشی
2072
خانم آمنه عبدی شاهوار
مسئول دفتر رییس دانشکده
2088
3
دکتر جلیل باباپور
معاون پژوهشی
2086
    2098
4
دکتر مجید محمود علیلو
عضو هیات علمی گروه روان شناسی 2073
خانم پری نظمی
کارشناس آموزش
2100
5
دکتر تورج هاشمی
عضو هیأت علمی گروه روان شناسی
2083

  2092
6
دکتر منصور بیرامی
عضو هیأت علمی گروه روان شناسی
2083
خانم فرحناز رجبی
کارشناس آموزش
2082
7
دکتر زینب خانجانی
مدیر گروه  گروه روان شناسی
2085
خانم میترا داداشی نسرین
کارشناس آموزش
2100
8
دکتر عباس بخشی پور
عضو هیأت علمی گروه روان شناسی
2097
آقای محمد میرالوار
مسئول انتشارات
2075
9
دکتر حمید پور شریفی
عضو هیأت علمی گروه روان شناسی
2096
آقای ناصر تیو
مسئول بایگانی
2099
10 دکتر مصطفی زارعان عضو هیأت علمی گروه روان شناسی 2092      
11
دکتر حسن صبوری مقدم
عضو هیأت علمی گروه روان شناسی
2097
خانم بتول بخشی الوار
کارشناس گروه علوم تربیتی
2091
12
دکتر محمدعلی نظری
عضو هیأت علمی گروه روان شناسی
2077
خانم حمیده طهماسب پور
مسئول کتابخانه
2076
13
دکتر خلیل اسماعیل پور
عضو هیأت علمی گروه روان شناسی
2085
خانم وجیهه رنجبر
کارشناس کتابخانه
2074
14
دکتر رسول حشمتی
عضو هیأت علمی گروه روان شناسی
2117
آقای جعفر حسینقلی پور
کارپرداز
2089
15
دکتر فاطمه نعمتی
عضو هیأت علمی گروه روان شناسی
2092
آقای همدانلو
حسابدار
2089
16
دکتر فیروز محمودی
مدیر گروه علوم تربیتی
2105
آقای محمد میر الوار
انباردار
2075
17
دکتر خلیل سلطان القرایی
عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی
2093
آقای یاشار نجاتی
مسئول نشریه دانشکده (فصلنامه روان شناسی)
2075
18
دکتر اسکندر فتحی آذر
عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی
2071
آقای علی شوره زاری
مسئول آی تی
2102
19
دکتر اصغر نقدی
عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی
2081
خانم هایده حسن زاده
کارشناس گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
2145
20
دکتر شهرام واحدی عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی 2090
آقای حسین حسامی سفیدان
رییس اداره امور آموزش و دانشجویی
2080
21
دکتر یوسف رضاپور
عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی
2081
آقای نادر جباری کارشناس مسئول کامپیوتر 2092
22
دکتر حمدالله حبیبی
عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی
2093
آقای بهرام نجفقلی زاده متصدی امور خدمات 2094
23
دکتر رحیم بدری گرگری
عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی
2117
آقای جواد جهان بخش
متصدی امور خدمات
2094
24
دکتر شهروز نعمتی
عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی
2079
آقای محمد ملکی
متصدی امور خدمات

25
دکتر علی ایمان زاده
عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی
2079
آقای اصغر غیرتمند
حراست فیزیکی و سرایدار
2095
26
دکتر علی قره داغی
عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی
211727
دکتر داود طهماسب زاده
عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی
207828
دکتر رسول زوارقی
مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
211929
آقای محمد حسین عبدالحسین زاده
عضو هیأت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
213630
دکتر افشین حمدی پور
عضو هیأت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
211731
دکتر تراب نجاری
عضو هیأت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
214532
دکتر فائقه محمدی
عضو هیأت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
208533


34


35