دفترچه تلفن

شماره تلفن اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی: [پیش شماره کلیه شماره های داخلی 3339 می باشد]
ردیف نام و نام خانوادگی اعضای هیأت علمی سمت داخلی نام و نام خانوادگی کارکنان سمت داخلی
1 دکتر یوسف ادیب رییس دانشکده 2088 آقای ابراهیم نژد ساعی رییس اداره خدمات اداری و مالی 2084
2 دکتر رسول زوارقی معاون آموزشی 2072 خانم آمنه عبدی شاهوار مسئول دفتر رییس دانشکده 2088
3 دکتر جلیل باباپور معاون پژوهشی 2086     2098
4 دکتر مجید محمود علیلو عضو هیات علمی گروه روان شناسی 2073 خانم پری نظمی کارشناس آموزش 2100
5 دکتر تورج هاشمی عضو هیأت علمی گروه روان شناسی 2083     2092
6 دکتر منصور بیرامی مدیر گروه روان شناسی 2083 خانم فرحناز رجبی کارشناس آموزش 2082
7 دکتر زینب خانجانی عضو هیأت علمی گروه روان شناسی 2085 خانم میترا داداشی نسرین کارشناس آموزش 2100
8 دکتر عباس بخشی پور عضو هیأت علمی گروه روان شناسی 2097 آقای محمد میرالوار مسئول انتشارات 2075
9 دکتر حمید پور شریفی عضو هیأت علمی گروه روان شناسی 2096 آقای ناصر تیو مسئول بایگانی 2099
10 دکتر مصطفی زارعان عضو هیأت علمی گروه روان شناسی 2092      
11 دکتر حسن صبوری مقدم عضو هیأت علمی گروه روان شناسی 2097 خانم بتول بخشی الوار کارشناس گروه علوم تربیتی 2091
12 دکتر محمدعلی نظری عضو هیأت علمی گروه روان شناسی 2077 خانم حمیده طهماسب پور مسئول کتابخانه 2076
13 دکتر خلیل اسماعیل پور عضو هیأت علمی گروه روان شناسی 2085 خانم وجیهه رنجبر کارشناس کتابخانه 2074
14 دکتر رسول حشمتی عضو هیأت علمی گروه روان شناسی 2117 آقای جعفر حسینقلی پور کارپرداز 2089
15 دکتر فاطمه نعمتی عضو هیأت علمی گروه روان شناسی 2092 آقای همدانلو حسابدار 2089
16 دکتر فیروز محمودی مدیر گروه علوم تربیتی 2105 آقای محمد میر الوار انباردار 2075
17 دکتر خلیل سلطان القرایی عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی 2093 آقای یاشار نجاتی مسئول نشریه دانشکده (فصلنامه روان شناسی) 2075
18 دکتر اسکندر فتحی آذر عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی 2071 آقای علی شوره زاری مسئول آی تی 2102
19 دکتر اصغر نقدی عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی 2081 خانم هایده حسن زاده کارشناس گروه علم اطلاعات و دانش شناسی 2145
20 دکتر شهرام واحدی عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی 2090 آقای حسین حسامی سفیدان رییس اداره امور آموزش و دانشجویی 2080
21 دکتر یوسف رضاپور عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی 2081 آقای نادر جباری کارشناس مسئول کامپیوتر 2092
22 دکتر حمدالله حبیبی عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی 2093 آقای بهرام نجفقلی زاده متصدی امور خدمات 2094
23 دکتر رحیم بدری گرگری عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی 2117 آقای جواد جهان بخش متصدی امور خدمات 2094
24 دکتر شهروز نعمتی عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی 2079 آقای محمد ملکی متصدی امور خدمات  
25 دکتر علی ایمان زاده عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی 2079 آقای اصغر غیرتمند حراست فیزیکی و سرایدار 2095
26 دکتر علی قره داغی عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی 2117      
27 دکتر داود طهماسب زاده عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی 2078      
28 دکتر افشین حمدی پور مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی 2119      
29 آقای محمد حسین عبدالحسین زاده عضو هیأت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی 2136      
30 دکتر افشین حمدی پور عضو هیأت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی 2117      
31 دکتر تراب نجاری عضو هیأت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی 2145      
32 دکتر فائقه محمدی عضو هیأت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی 2085      
33 دکتر هاشم عطاپور عضو هیأت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی 2136      
34 دکتر رسول زوارقی عضو هیأت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی 2136      
35 علی آدینه قهرمانی عضو هیأت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی 2117      
36 دکتر سولماز زرداری عضو هیأت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی 2098