معاونت آموزشی

معاونت آموزشی
دکتر علی ایمانزاده
استادیار گروه علوم تربیتی
 

آشنایی با معاون آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

نام و نام خانوادگی: علی ایمان زاده
تاریخ تولد: 1356
میزان تحصیلات : دکتری تخصصی: Ph:D
سال و محل اخذ دیپلم : دیپلم ریاضی فیزیک  1375
کارشناسی: تربیت دبیر قرآن کریم از دانشگاه علوم قرآنی سال 1379
کارشناسی ارشد: برنامه ریزی آموزشی از دانشگاه تهران سال 1382
دکتری: فلسفه تعلیم و تربیت از دانشگاه تربیت مدرس سال 1387

 

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: 

 • برنامه ریزی نیروی انسانی بر اساس مدل زنجیره ای مارکوف برای شرکت توانیر

عنوان رساله دکتری:

 • بررسی مبانی و پیامدهای تربیتی دیدگاه معرفت شناختی ژیل دلوز و نقد آن بر اساس معرفت شناسی ملاصدرا


سوابق پژوهشی:
مقالات چاپ شده :
35مورد
طرح های تحقیقاتی اجرا شده: 4 مورد
راهنمائی و مشاوره  پایان نامه کارشناسی ارشد:  44 مورد

راهنمایی و مشاوره پایان نامه دکتری
شرکت در کنفرانس های داخلی: 33 مورد
شرکت در کنفرانس های خارجی: 4 مورد 

سوابق آموزشی: 

نام دروسی که تدریس می شود:
در سطح کارشناسی: فلسفه آموزش و پرورش؛ آموزه های روان شناختی در قرآن؛ برنامه ریزی آموزشی، اقتصاد تعلیم و تربیت؛ کلیات فلسفه

در سطح کارشناسی ارشد: روش تحقیق پیشرفته؛ مکاتب فلسفی و آراء تربیتی؛ مبانی روان شناختی و اجتماعی برنامه درسی

در سطح دکتری: مبانی فلسفی تربیت اسلامی؛ تربیت در آیات و روایات؛ روش تحقیق پیشرفته

سوابق اجرایی:

 • مدیر گروه علوم تربیتی دانشگاه ملایر: بوعلی سینا همدان؛ دو سال
 • مدیر گروه معارف اسلامی و دروس عمومی دانشگاه ملایر: دانشگاه بوعلی سینا همدان؛ دو سال
 • ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ملایر؛ سه و نیم سال
 • عضو شورای آموزشی دانشگاه ملایر
 • عضو شورای پژوهشی و گرنت دانشگاه ملایر
 • معاون آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی در حال حاضر

-تخصص ها و توانایی ها

 • برنامه ریزی نیروی انسانی در سازمان
 • نیاز سنجی آموزشی در سازمان
 • روش های پژوهش کیفی در علوم اجتماعی و رفتاری
 • مشاوره ی تحصیلی و آموزشی
 • ارزشیابی آموزشی

علایق علمی پژوهشی

 • مکاتب فلسفی جدید (پسا تحلیلی)
 • پسا ساختارگرایی و تعلیم و تربیت
 • تربیت دینی و اسلامی
 • آموزش در سازمان ها

صفحه شخصی دکتر علی ایمان زاده