اطلاعیه ها

جلسه دفاع از رساله دکتری: تاثیر پدیده سرکوب تکرار و فرکانس محرک شنیداری بر ادراک دیرش آن: مطالعه به روش پتانسیل وابسته به رویداد

جلسه دفاع از رساله دکتری: تاثیر پدیده سرکوب تکرار و فرکانس محرک شنیداری بر ادراک دیرش آن: مطالعه به روش پتانسیل وابسته به رویداد

ادامه مطلب

جلسه دفاع از رساله دکتری: کارآیی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در کاهش نشانگان افسردگی و اضطراب و اجتناب تجربه ای بیماران مبتلا به اختلال افسردگی با پیگیری شش ماهه

جلسه دفاع از رساله دکتری: کارآیی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در کاهش نشانگان افسردگی و اضطراب و اجتناب تجربه ای بیماران مبتلا به اختلال افسردگی با پیگیری شش ماهه

ادامه مطلب