دروس ارائه شده و برنامه تحصیلی کلیه رشته ها و مقاطع (کارشناسی و تکمیلی) دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی در نیمسال دوم 96-95

دروس ارائه شده و برنامه تحصیلی کلیه رشته ها و مقاطع (کارشناسی و تکمیلی) در نیمسال دوم 96-95

به اطلاع دانشجویان عزیز تمام مقاطع (کارشناسی و تکمیلی) می رساند جهت مشاهده دروس ارائه شده و برنامه نیمسال دوم از طریق منو سمت راست به قسمت: اداره آموزش و امور دانشجویی، اطلاعیه ها مراجعه فرمایید.